Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phần mềm nguồn mở

Phần mềm nguồn mở , hay phần mềm miễn phí, là phần mềm có thể được phân phối tự do dưới dạng mà người khác có thể sửa đổi và biên dịch lại từ mã nguồn. Tuy được biết dưới tên gọi "phần mềm miễn phí", nó không nhất thiết miễn phí theo kiểu không tốn gì cả: các lập trình viên FLOSS có thể xin tiền quyên góp, hoặc tính tiền hỗ trợ hoặc tính tiền gửi bản sao. Linux, cũng như Firefox và Tor, là thí dụ của những chương trình nguồn mở, tự do, miễn phí.