Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือซอฟต์แวร์ฟรี คือซอฟต์แวร์ที่สามารถแจกจ่ายได้ฟรี ในรูปแบบที่ผู้อื่นสามารถแก้ไขและสร้างใมห่ได้ตั้งแต่ต้น ถึงแม้จะเรียกว่า 'ซอฟต์แวร์ฟรี' แต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย: โปรแกรมเมอร์ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแบบเสรีและฟรีสามารถขอรับเงินบริจาค หรือคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนหรือสำเนาของซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของโปรแกรมโอเพนซอร์สฟรีได้แก่ Linux, Firefox และ Tor