Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phần mềm nguồn mở

"

Phần mềm nguồn mở , hay phần mềm miễn phí, là phần mềm có thể được phân phối tự do dưới dạng mà người khác có thể sửa đổi và biên dịch lại từ mã nguồn. Tuy được biết dưới tên gọi \"phần mềm miễn phí\"