Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Hệ thống tập tin

Nơi dữ liệu được lưu trữ, thường là ngay trong máy tính hay thiết bị. Hệ thống tập tin thường là nơi giữ các tài liệu cá nhân và ghi chú để cho dễ truy cập.