Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Hệ điều hành

Một chương trình chạy tất cả các chương trình khác trên máy tính. Windows, Android và Apple OS X và iOS là những ví dụ của các hệ điều hành.