Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Giao Thức Truyền Tập Tin (máy chủ FTP)

Một phương thức cũ để sao chép tập tin từ máy tính địa phương qua một máy ở xa, hay ngược lại. Công việc của các chương trình FTP (và của máy chủ FTP lưu trữ tập tin) hầu như đã được thay thế bởi các trình duyệt web và máy chủ web, hoặc các chương trình đồng bộ hóa tập tin như Dropbox.