Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เซิร์ฟเวอร์ FTP (โพรโทคอลการถ่ายโอนแฟ้ม)

วิธีการแบบเก่าในการคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ไปยังเครื่องระยะไกล หรือในทางกลับกัน ปัจจุบัน งานของโปรแกรม FTP (และเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่จัดเก็บไฟล์) ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือโปรแกรมการซิงค์ไฟล์ อย่างเช่น Dropbox