Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dấu vân tay Trình duyệt

Các thuộc tính khác nhau của trình duyệt hay máy tính của bạn mà một trang mạng có thể lưu ý khi bạn ghé thăm. Chúng có thể hơi khác một tí với các trình duyệt hay máy tính khác, và đây là cách để nhận diện bạn dầu bạn không có đăng nhập, dầu máy tính không có lưu cookie lại, và dầu bạn vào mạng từ một đường nối mạng khác trong tương lai. Lấy thí dụ, bạn có thể là người duy nhất vào một trang mạng nào đó từ một thiết bị dùng một ngôn ngữ giao diện nào đó, với một màn ảnh kích cỡ nào đó, và dùng một phiên bản trình duyệt nào đó; trang mạng đó có thể nhận ra đây chính là bạn mỗi khi bạn vào xem, dầu bạn chẳng làm gì để tiết lộ danh tính của mình.