Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Địa chỉ IP

Một thiết bị kết nối internet cần có một địa chỉ riêng để nhận dữ liệu , giống như ngôi nhà hoặc doanh nhiệp cần phải có địa chỉ đường phố để nhận thư. Địa chỉ này được gọi là địa chỉ IP của máy tính (giao thức internet). Khi bạn kết nối với một trang mạng hoặc máy chủ trên mạng, bạn thường phải khai báo địa chỉ IP. Điều này không có nghĩa cần phải tiết lộ cả danh tính của bạn (rất khó để xác định địa chỉ IP trên bản đồ để biết địa chỉ thực hoặc máy tính sử dụng). Địa chỉ IP có thể đưa ra các thông tin về bạn, tuy nhiên chỉ là địa chỉ sơ khởi hoặc Nhà Cung cấp dịch vụ Internet. Các dịch vụ như Tor cho phép bạn giấu địa chỉ IP, giúp bạn ẩn danh khi truy cập mạng.