Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การโจมตี

ในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การโจมตีคือวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อเจาะระบบความปลอดภัยหรือการใช้งานจริง ผู้โจมตี หมายถึงบุคคลหรือองค์กรทื่ใช้การโจมตี วิธีการโจมตีบางครั้งเรียกว่า 'ใช้ประโยชน์'