Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ลายนิ้วมือคีย์

ชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของคีย์สาธารณะ เครื่องมือรักษาความเป็นส่วนตัวบางประเภทจะให้คุณตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างลายนิ้วมือคีย์ของใครคนหนึ่งที่ปรากฏในอุปกรณ์ของคุณและที่ปรากฏในอุปกรณ์ของบุคคลดังกล่าว จุดประสงค์ของการตรวจสอบนี้คือเพื่อป้องกันการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร โดยที่ใครบางคนจะหลอกล่อให้คุณใช้คีย์ที่ไม่ถูกต้อง