Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Siêu dữ liệu

Siêu dữ liệu (hay còn gọi dữ liệu về dữ liệu) là mọi thứ liên quan đến thông tin, bên cạnh nội dung của chính thông tin đó. Do đó nội dung của tin nhắn không phải là siêu dữ liệu, nhưng ai gửi nó, khi nào, nơi gửi, và gửi cho ai là tất cả các ví dụ về siêu dữ liệu. Hệ thống luật pháp thường bảo vệ nội dung hơn mà bảo vệ siêu dữ liệu: ví dụ như, tại Hoa Kỳ, cơ quan công lực cần phải có trát tòa thì mới được lắng nghe các cú gọi điện thoại, nhưng có quyền có được danh sách những người mà bạn gọi rất dễ dàng. Tuy nhiên, siêu dữ liệu có thể tiết lộ rất nhiều thứ, và thường cần phải bảo vệ cẩn thận như chính dữ liệu mà nó miêu tả.