Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mật khẩu một-lần

Mật khẩu hầu như là cố định: một khi lập ra xong, bạn tiếp tục dùng cho đến khi thay đổi hoặc làm lại. Mật khẩu một-lần chỉ dùng được có một lần. Một số hệ thống mật khẩu một-lần hoạt động bằng cách tạo ra thật nhiều mật khẩu một-lần khác nhau để bạn sử dụng tuần tự. Đây là điều hữu ích nếu bạn lo ngại có keylogger trong một máy tính mà bạn phải đánh mật khẩu vào.