Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Kiểm chứng ngoài luồng

Kiểm chứng ngoài luồng (out-of-band verification): Out-of-band có nghĩa là bất kỳ cách liên lạc nào bên ngoài phương thức đang sử dụng. Xác nhận danh tính của người bạn nói chuyện trên một hệ thống liên lạc kém bảo mật thường đòi hỏi liên lạc ngoài luồng bằng cách thông qua một phương pháp liên lạc khác mà ít có yếu điểm hơn đối với các cuộc tấn công cùng loại. Ví dụ như bạn kiểm lại chìa khóa công cộng của một người nào đó bằng cách nói chuyện trực tiếp với họ, trước khi sử dụng khóa đó để mã hóa email.