Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Khoảng không

Một máy tính hoặc mạng lưới bị cô lập với các mạng khác, luôn cả mạng internet, thì được gọi là bị khoảng không .