Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dữ liệu

Bất cứ loại thông tin nào, thông thường được giữ dưới dạng số. Dữ liệu có thể bao gồm tài liệu, hình ảnh, chìa khóa , trình, tin nhắn, và những loại thông tin khác hoặc tập tin trong dạng số