Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การสนทนาผ่าน IP

เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ด้วยการพูดสายกับผู้ใช้การสนทนาผ่าน IP (VoIP) คนอื่นๆ หรือรับสายโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้