Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

วีพีเอ็นเชิงพาณิชย์

Virtual Private Network (เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) คือการบริการส่วนบุคคลที่ส่งต่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่มีการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่ายของตัวเอง ประโยชน์ของวิธีการนี้คือ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งและรับจะถูกซ่อนจากเครือข่ายภายใน ทำให้ปลอดภัยจากอาชญากรที่อยู่ใกล้เครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ท้องถิ่นที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือใครก็ตามที่เข้ามาสอดแนมเครือข่ายภายในของคุณ โฮสต์ของ VPN อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ทั้งในแง่ที่เป็นการปกป้องการสื่อสารจากรัฐบาลท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ของประเทศ ส่วนข้อเสียคือจะมีการถอดรหัสการสื่อสารที่ปลายทางของผู้ให้บริการ VPN เชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไว้วางใจผู้ให้บริการ VPN เชิงพาณิชย์รายดังกล่าว (รวมทั้งประเทศที่เป็นที่ตั้งของผู้ให้บริการด้วย) ว่าจะไม่สอดแนมการสื่อสารของคุณ