Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

โมเดลภัยคุกคาม

วิธีการตีกรอบความคิดเกี่ยวกับประเภทของการป้องกันที่คุณต้องการสำหรับข้อมูลของคุณ คุณไม่สามารถป้องกันการล่อลวงหรือผู้โจมตีได้ทุกประเภท ดังนั้นคุณจึงควรมุ่งเน้นที่ผู้คนที่อาจต้องการข้อมูลของคุณ สิ่งที่พวกเขาอาจต้องการจากข้อมูลของคุณ และวิธีการที่พวกเขาอาจนำมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลของคุณ การโจมตีที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งคุณได้วางแผนที่จะป้องกันนี้ เรียกว่า 'โมเดลภัยคุกคาม ' เมื่อคุณมีโมเดลภัยคุกคามแล้ว คุณก็สามารถทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้