Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นวิธีการในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่ายขององค์กรอื่นๆ บนอีกฝั่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ต ได้อย่างปลอดภัย เมื่อคุณใช้งาน VPN การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นแพ็คเกจ เข้ารหัส และส่งไปที่องค์กรอื่น ซึ่งองค์กรนั้นจะถอดรหัส แยกแพ็คเกจ และจากนั้นจะส่งไปยังปลายทางที่ระบุ ในมุมมองของเครือข่ายขององค์กรหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่ การร้องขอของคอมพิวเตอร์ของคุณดูเหมือนจะถูกส่งมาจากภายในองค์กร ไม่ใช่จากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ธุรกิจต่างๆ ใช้ VPN เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรในองค์กรได้อย่างปลอดภัย (เช่น เซิร์ฟเวอร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์) นอกจากนี้ บางคนยังใช้ VPN เพื่อเลี่ยงผ่านการเซ็นเซอร์ของหน่วยงานในท้องถิ่น และป้องกันการสอดส่องเฉพาะที่ด้วย