Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เครื่องมือป้อนคำสั่ง

เครื่องมือที่เรียกว่า "command line" (บรรทัดคำสั่ง) คือวิธีการป้อนชุดคำสั่งอิสระขนาดเล็กลงในคอมพิวเตอร์ ในการใช้ command line tool (เครื่องมือป้อนคำสั่ง) ผู้ใช้จะพิมพ์คำสั่งลงในหน้าต่างที่เรียกว่าโปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง (terminal emulator) แล้วกดแป้นรีเทิร์นหรือคีย์เอ็นเทอร์บนแป้นพิมพ์ จากนั้นจะได้รับคำตอบเป็นข้อความในหน้าต่างเดียวกัน คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac ยังใช้อินเตอร์เฟสนี้อยู่  และแม้แต่โทรศัพท์มือถือบางประเภทก็ยังสามารถทำได้โดยใช้แอปที่เหมาะสม สามารถใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อเปิดใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ โปรแกรมที่ดาวน์โหลดได้บางประเภท โดยเฉพาะโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utilities) ทางเทคนิคจะใช้บรรทัดคำสั่งแทนการใช้อินเตอร์เฟสสำหรับผู้ใช้ที่เป็น "ไอคอนและปุ่ม" ที่ผู้คนคุ้นเคยมากกว่า บรรทัดคำสั่งกำหนดให้คุณต้องพิมพ์ชุดตัวอักษรและตัวเลขที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสิ่งที่ต้องทำอาจมีความไม่ชัดเจนหากคำตอบไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวัง