Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ขีดความสามารถ

ขีดความสามารถของผู้โจมตี (ในความหมายที่เราใช้ในแนวทางนี้) คือสิ่งที่ผู้โจมตีสามารถทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา ตัวอย่างเช่น บริการรักษาความปลอดภัยของประเทศหนึ่งอาจสามารถดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ ในขณะที่เพื่อนบ้านของคุณอาจสามารถเฝ้าดูคุณได้จากหน้าต่างบ้านของเขา ในการกล่าวว่าผู้โจมตี "มี" ขีดความสามารถ ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะต้องใช้ขีดความสามารถดังกล่าว แต่นั่นหมายความว่า คุณควรพิจารณาถึงขีดความสามารถดังกล่าว และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น