Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ลายนิ้วมือไฟล์

ชุดตัวอักษรและตัวเลขซึ่งแสดงเนื้อหาของไฟล์ในทางคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงไฟล์แม้เพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนลายนิ้วมือของไฟล์ทั้งหมด การตรวจสอบลายนิ้วมือของไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริม จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณได้รับไฟล์ที่ถูกต้อง และไม่มีใครปรับเปลี่ยนไฟล์ดังกล่าวขณะดาวน์โหลด