Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

พร็อกซีบนเว็บ

เว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ถูกปิดกั้นหรือถูกเซ็นเซอร์ไว้ได้ โดยทั่วไป เว็บพร็อกซีจะอนุญาตให้คุณกรอกที่อยู่เว็บ (หรือ URL) บนเว็บเพจ แล้วแสดงที่อยู่เว็บอีกครั้งบนพร็อกซีเพจ พร็อกซีบนเว็บใช้งานได้ง่ายกว่าบริการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์อื่นๆ