Lọc Internet

Lọc là một từ ngữ lịch sự để gọi ngăn chặn hoặc kiểm duyệt luồng thông tin Internet.

Synonyms: 
ngăn chận
JavaScript license information