Surveillance
Self-Defense

Tài sản

Trong việc xác định mô thức đe dọa, bất kỳ mẩu dự liệu hoặc thiết bị nào cũng cần phải được bảo vệ.

Synonyms: 

assets
JavaScript license information