Surveillance
Self-Defense

Mã hóa vận chuyển

Mã hóa dữ liệu khi chúng được chuyển đi trên mạng, để những người khác đang dọ thám trên mạng không thể đọc được.

Synonyms: 

mã hóa tầng vận chuyển
JavaScript license information