Surveillance
Self-Defense

Mã hóa

Áp dụng kỹ thuật mã hóa vào bất cứ thông tin liên lạc nào. Làm thế sẽ biến đổi thông tin liên lạc bằng phương cách toán học để thoạt nhìn trông như vô nghĩa, nhưng có thể phục hồi trở lại dạng nguyên thủy bởi người hay thiết bị nào có đúng chìa khóa bí mật. Điều này giới hạn những ai có thể đọc được thông tin bởi vì nếu không có đúng chìa khóa bí mật, thì không thể nào đảo ngược tiến trình mã hóa để lấy lại thông tin nguyên thủy. Mã hóa là một trong những công nghệ cấu thành lãnh vực mật mã.


JavaScript license information