Surveillance
Self-Defense

Mã hóa

Là một quá trình biến một tin nhắn thành không thể đọc được ngoại trừ một người biết làm thế nào để "giải mã" nó trở lại thành một dạng có thể đọc được.

JavaScript license information