Surveillance
Self-Defense

Máy Chủ Điều Khiển và Kiểm Soát

Một máy chủ điều kiển và kiểm soát (tiếng Anh gọi là C&C hoặc C2) là một máy vi tính ra hiệu lệnh cho các thiết bị bị nhiễm mã độc và nhận thông tin ngược lại từ các thiết bị đó. Một số máy chủ kiểm soát hàng triệu thiết bị.

Synonyms: 

C&C
C2
JavaScript license information