Surveillance
Self-Defense

Dữ liệu

Bất cứ loại thông tin nào, thông thường được giữ dưới dạng số. Dữ liệu có thể bao gồm tài liệu, hình ảnh, chìa khóa, trình, tin nhắn, và những loại thông tin khác hoặc tập tin trong dạng số

JavaScript license information