Surveillance
Self-Defense

Chùm chìa khóa

Nếu bạn dùng mật mã khóa công cộng, bạn sẽ cần quản trị nhiều chìa khóa: khoá riêng, khóa công cộng của bạn, khóa công cộng của những ai bạn cần liên lạc. Tập hợp các chìa khóa này thường được gọi là chùm chìa khóa.

JavaScript license information