Surveillance
Self-Defense

Đối thủ thụ động


Một đối thủ thụ động là người có thể nghe lén thông tin liên lạc của bạn, nhưng không thể trực tiếp làm thay đổi chúng.

JavaScript license information