Surveillance
Self-Defense

โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (Secure Sockets Layer หรือ SSL)

โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่อนุญาตให้คุณรักษาการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับบางเว็บไซต์และบริการอินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าใช้งาน เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีนี้ ที่อยู่ของเว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย HTTPS ไม่ใช่ HTTP ในปี 1999 ชื่ออย่างเป็นทางการได้เปลี่ยนไปเป็น Transport Layer Security หรือ TLS แต่หลาย ๆ คนยังใช้ชื่อเดิมกันอยู่

Synonyms: 

การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (Transport layer security)
JavaScript license information