Surveillance
Self-Defense

ลายนิ้วมือไฟล์

ลายนิ้วมือไฟล์คือลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นตัวแทนของเนื้อหาในไฟล์ การเปลี่ยนแปลงไฟล์แม้เพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือของไฟล์โดยสิ้นเชิง การตรวจสอบลายนิ้วมือของไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือส่วนขยายซอฟต์แวร์ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เดียวกันกับที่บุคคลอื่น ๆ ได้รับและไม่มีใครเข้ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์

Synonyms: 

ค่าแฮชของไฟล์
JavaScript license information