Surveillance
Self-Defense

เข้ารหัส (Encrypt)

วิธีการนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสกับข้อมูลหรือการสื่อสารประเภทต่าง ๆ วิธีการดังกล่าวจะเปลี่ยนข้อมูลหรือการสื่อสารด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลหรือการสื่อสารดังกล่าวดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่บุคคลหรืออุปกรณ์ที่มีคีย์เข้ารหัสลับที่ถูกต้องจะสามารถกู้คืนข้อมูลหรือการสื่อสารดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมได้ วิธีการนี้จะจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากถ้าไม่มีคีย์เข้ารหัสลับที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเปลี่ยนการเข้ารหัสหรือกู้คืนข้อมูลต้นฉบับได้ การเข้ารหัสเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่าวิทยาการเข้ารหัสลับ


JavaScript license information