Asset (ทรัพย์สิน)

ในโมเดลภัยคุกคาม ทรัพย์สินหมายถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องป้องกัน

Synonyms: 
assets (ทรัพย์สิน)
JavaScript license information