Surveillance
Self-Defense

Attack (การโจมตี)

ในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การโจมตีคือวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อเจาะระบบความปลอดภัยหรือการใช้งานจริง ผู้โจมตี หมายถึงบุคคลหรือองค์กรทื่ใช้การโจมตี วิธีการโจมตีบางครั้งเรียกว่า 'ใช้ประโยชน์'


JavaScript license information