Surveillance
Self-Defense

โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน

เครื่องมือที่สามารถเข้ารหัสและจัดเก็บรหัสผ่านของคุณ โดยใช้รหัสผ่านหลักเพียงรหัสเดียว เพื่อทำให้สามารถใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันมากมายบนไซต์และบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องจำรหัสผ่านเหล่านั้น

Synonyms: 

Secure password database (ฐานข้อมูลรหัสผ่านที่ปลอดภัย); password safe (โปรแกรมช่วยจำรหัสผ่าน)
Password manager
JavaScript license information