Surveillance
Self-Defense

รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นข้อมูลลับที่มีการจดจำและใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล โดยบุคคลที่รู้รหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รหัสผ่านอาจใช้จำกัดการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ เข้าถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอื่น นอกจากนี้รหัสผ่านแบบยาวที่มาจากคำหลายคำอาจเรียกว่า "วลีรหัสผ่าน" เพื่อเตือนให้จดจำได้ว่ารหัสผ่านที่ใช้ไม่ใช่คำหนึ่ง "คำ" รหัสผ่านหลักที่ใช้สำหรับปลดล็อกรหัสผ่านอื่น ๆ ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่านมักเรียกกันว่า "รหัสผ่านมาสเตอร์"


JavaScript license information