Surveillance
Self-Defense

การเข้ารหัส

กระบวนการในการทำให้ข้อความไม่สามารถอ่านได้ ยกเว้นสำหรับ ผู้ที่ทราบวิธีการ 'ถอดรหัส' ข้อความ กลับไปเป็นข้อความที่สามารถอ่านได้

Synonyms: 

Encryption
JavaScript license information