Surveillance
Self-Defense

የምስጠራ ቁልፍ

መልዕክትን ወደ ቅርጽ አልባ መልክ በመቀየር እንዳይነበብ የሚያደርግ ቅንጥብ መረጃ ነው። በአንዳንድ ኹኔታዎች መልዕክቱን ለመፍታት ተመሳሳይ የምስጠራ ቁልፍን መጠቀም ያስፈልጋል። በሌላ ኹኔታ ደግሞ መልዕክቱን የማመስጠሪያ እና የመፍቻ ቁልፍ የተለያዩ ናቸው።

JavaScript license information